Hil önümleri
Bäsdeşlik bahalary
Wagtynda eltip bermek
Gowy hyzmat
Hangzhou Omega Machinery Co., Ltd, Zhejiang Hytaýda professional öndüriji we eksportçy, kompaniýamyz çüýşe Jek, pol Jek, jak stend, porta ýaly her dürli awtoulag abatlaýyş gurallaryny we ulag serişdelerini bejermek enjamlaryny öndürmek / eksport etmekde ýöriteleşendir. kuwwatly Jek, hereketlendiriji kranlar, dwigateller, dükanlar, pru springina kompressorlary, ýag çykaryjylar, çäge çüýşeleri, bendler we beýleki garaage gurallary. Tejribeli işçiler, tejribeli inerener topary we berk dolandyryş bilen biziň kompaniýamyz her ýyl täze önümleri öndürmek üçin köp ukyply.
KOPRAK OKA
Gidrawlik çüýşe Jek
Gidrawlik pol Jek
Motor kran
Dükan metbugaty
Geçiriji Jek
Nebit çykaryjy
Pnewmatik çüýşe Jek
Jek Stand
Motor goldawy
Awtoulag dörediji
Fermer Jek
El paletli awtoulag
ÖNÜMLER
30 ýyldan gowrak wagt bäri garaage enjamlaryny we awtoulag abatlaýyş gurallaryny öndürmekde we üpjün etmekde ýöriteleşdi.
KÖP ÖNÜMLERI Oka Soragyňyzy iberiň
OMEGA JAK GÖRNÜŞI

Jaklaryň görnüşleri, gidrawlik nasosy ulanýan göteriji enjam ýa-dapnewmatik nasos, ýokarky ýaýyň üsti bilen agyr zatlary götermek üçin işleýän enjam hökmünde.

Esasan ulanylýargaraage, zawodlar, magdanlar, ulag we beýleki bölümler ulagy bejermek we beýleki götermek, goldaw we beýleki işler.

Awtoulag we motosikl ussahanalarynda köplenç göteriji enjamlary ulanmaly bolýar we umumy awtoulag we motosikl ussahanasynda ulanylýan göteriji enjamlaryň iň möhüm böleklerinden biri. Jekiň bu görnüşi gaty köp taraply, ýönekeý gurluşy, ýeňil agramy, götermek aňsat, amatly hereket ýaly köp artykmaçlygy bar. Diňe ulaglary götermäge kömek edip bilmän, ulaglary iteklemekde hem kömek edip biler.

KOPRAK OKA

KERTIFIKATLAR
Jek önümlerimiziň köpüsi CE standartyna we EAC standartyna laýyk gelýär
Iň soňky habarlar
Zawodymyz köp ýyllaryň dowamynda awtoulag bejeriş gurallaryny we enjamlaryny öndürmekde tejribe we güýçli tehnologiýa eýe, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ökde işgärlerimiz we berk dolandyryşymyz bar.
Bolmaga mynasyp köpük maşyn
Köp mukdarda köpük talap edýän meseläni nädip çözüp bilersiňiz? El bilen edilýän usullar wagt talap edýän bolsa
Koprak oka
Näme üçin dükan krany satyn almaly?
Ulaglary dikeltmekden lezzet alýan bolsaňyz ýa-da gyzgyn çybyk gurýan bolsaňyz, dükan kranynyň bolmagy size kömek eder
Koprak oka
Howa polunyň jaklaryny maslahat beriň
Maşynlary bejermekde agyr zatlary götermek üçin göreşmeli bolýarsyňyzmy? Seni p bilen tanyşdyraýyn
Koprak oka
Zähmet tygşytlaýjy işçiniň iş prinsipi
Zähmeti tygşytlaýjy penjeler, köplenç tork wenalary ýa-da tok wenalary diýlip atlandyrylýar
Koprak oka
Fermer eşigini satyn almak isleýärsiňizmi?
Fermer jak, daýhanlaryň önümçilik isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen guraldyr. Agyr agram sebäpli an
Koprak oka
Nebit çykaryjy näme?
Nebit drenajy, nebit drena pany ýa-da ýag ýygnaýjy diýlip hem atlandyrylýar, ýöriteleşdirilen gap ýa-da kabul ediji
Koprak oka
Gidrotehniki iş prinsipi
Gidrawlik jak, agyr ýükleri götermek üçin gidrawlik basyşy ulanýan enjamdyr. Işleýän prinsip
Koprak oka
Gidrawlik dükanynyň metbugaty näme
Gidrawlik dükanynyň pressi, kompres döretmek üçin silindr ulanýan maşyn pressiniň bir görnüşidir
Koprak oka
Ulagyň ýerleşýän ýeri näme?
Önümiň tanyşdyrylyşy: ulagyň ýerleşýän ýeri, her dürli işlemek üçin döredilen täze guraldyr
Koprak oka
Uzyn pol poluny nädip saklamaly?
Uzyn ýere ýetýän poluň howpsuzlygy mehanizmi jikme-jik işlenip düzülendir, aýak pedaly eýerini ýokaryk getirýär
Koprak oka
Telefon
E-poçta iberiň
Skype
Whatsapp
beýlekisi
+86 57189935095
tom@hzomega.com
tom.he818
8613958159228
Aragatnaşyklar: Tommas